Cảnh giới thiền – Hòa Thượng Tuyên Hóa khai thị

Cảnh giới thiền – Hòa Thượng Tuyên Hóa khai thị

(Thiền thất 12/1980)

Ngồi Thiền, ngồi tới lúc trong không có thân tâm, ngoài không có thế giới, xa gần đều trống rỗng thì mới đạt đến chỗ không có ngã-tướng, không có nhân-tướng, không có chúng-sinh-tướng, không có thọ-giả-tướng; cũng là lúc “tâm quá khứ không có, tâm hiện tại không có, tâm vị lai cũng không có”. Ðạt tới cảnh giới này chưa phải là đắc được công phu thật sự, cũng chẳng có gì đặc biệt đâu. Dù quý vị ngồi được một giờ, hay ngồi được mười giờ, nhẫn đến ngồi suốt một tháng, mười tháng, đó chẳng qua là công phu của quý vị có được chút ít tương ưng, chỉ mới được chút ít cảnh giới khinh an mà thôi. Trải qua cảnh giới nhẹ nhàng khinh an, cứ tiếp tục tham Thiền thì quý vị sẽ nhập cảnh giới Sơ-Thiền. ….

Mời quý vị đạo hữu cùng nghe Hòa Thượng Tuyên Hóa khai thị các cảnh giới thiền định để thân tâm an lạc, tinh tấn tu hành nhằm đạt đến mục đích giác ngộ, giải thoát.

_((()))_ _((()))_ _(((()))_

Bài viết gốc được đăng vào ngày:24/08/2019 @ 10:38 sáng

Có thể bạn quan tâm...

HOTLINE: 0903 362 388

Scroll to Top