Thiền - Khí Công Chữa Lành Bệnh Tật

Tôn trọng giới pháp của Đức Phật

MỤC LỤC BÀI VIẾT

(Giáo giới của Hòa thượng Đường đầu Đại giới đàn Huệ Hưng tại Việt Nam Quốc Tự, ngày 14-10-2020)

Trước nhất, tôi thay lời cho chư tôn đức trong Hội đồng Giám luật có một số suy nghĩ muốn chia sẻ với các giới tử đăng đàn thọ giới hôm nay.

Đức Phật dạy, trong tứ sanh lục đạo chỉ có loài người mới có thể xuất gia làm Sa-môn và mới có thể làm Thánh, làm Phật.

Vì vậy, chúng ta được may mắn làm người, nhưng còn có nhiều người không được lãnh thọ giới pháp vì có nhiều chướng duyên.

BTN 0402 Tôn trọng giới pháp của Đức Phật Tôn trọng giới pháp của Đức Phật
Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng huấn thị giới tử Đại giới đàn Huệ Hưng

Tôi rất hoan hỷ khi tất cả các huynh đệ là giới tử đã vượt qua những kỳ thi khảo hạch và vượt qua tất cả quy định của Giáo hội. Và hôm nay các vị được chính thức đăng đàn thọ Đại giới, trở thành một thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đó là điều quan trọng nhất của cuộc đời người xuất gia.

Tuy nhiên, các huynh đệ đã vượt qua những kỳ thi sát hạch và có đủ điều kiện thọ giới nhưng tôi nhắc các vị cần biết còn có một điều kiện vô cùng quan trọng là chí thành khẩn thiết cầu được Chánh pháp của Đức Phật ban cho. Nếu chúng ta không đủ tâm chí thành thì dù hình thức chúng ta có được thọ giới làm Sa-môn nhưng đó chỉ là Sa-môn hình thức, và làm Sa-môn hình thức thì cuộc đời chúng ta không thể thăng tiến lên Hiền vị, Thánh vị theo lời Phật dạy.

Thật vậy, lãnh thọ giới pháp, có được hình thức Sa-môn, nhưng điều quan trọng là tâm của một vị Sa-môn. Hành giả có tâm Sa-môn là cầu giải thoát và tôn trọng giới pháp của Đức Phật. Với tâm như thế, nên bấy giờ tất cả những giới luật mà Đức Phật đã chế ra cho chư Tăng, chúng ta tuân thủ hoàn toàn. Vì có tuân thủ được giới pháp của Phật thì tâm chúng ta từng bước thanh tịnh và oai nghi bắt đầu hiện ra hình tướng bên ngoài, từ 4 oai nghi cho đến tròn đủ 3.000 oai nghi của Tỳ-kheo. Từ đó mới có đạo lực thuyết phục được quần chúng, thuyết phục được xã hội mà làm tất cả mọi người phải sanh tâm kính trọng, dù Tỳ-kheo này chưa nói một lời. Điều này quan trọng nhất mà các huynh đệ cần suy nghĩ và thể hiện trong cuộc đời tu.

Điển hình cho lý này là Mã Thắng Tỳ-kheo khi tới xứ Ma Kiệt Đà chưa nói lời nào, nhưng đại luận sư Xá Lợi Phất nhìn thấy ngài thì phiền não trong lòng tự động rơi rụng và cũng chính tướng Tỳ-kheo thanh tịnh giải thoát của Mã Thắng khiến luận sư Xá Lợi Phất phát tâm trở thành đệ tử Phật. Một giáo chủ ngoại đạo đã trở về với Phật và trở thành người có trí tuệ bậc nhất trong hàng đệ tử của Phật một cách kỳ diệu qua bài pháp vô ngôn của Tỳ-kheo Mã Thắng. Bài học sâu sắc này chúng ta cần học.

Đức Phật cũng nói với vua A Xà Thế trong kinh Sa-môn quả rằng người hảo tâm xuất gia từ bỏ giai cấp của mình để có đời sống không giai cấp, không lệ thuộc xã hội, không lệ thuộc tình cảm và không lệ thuộc đời sống vật chất. Sống như vậy là trở thành vị Sa-môn an trú trong pháp Phật từng bước sẽ thăng hoa, tâm sẽ yên tĩnh, tuệ phát sinh thì bấy giờ biết được tất cả việc nên làm, việc nên tránh, chỗ nên tới, ai nên gặp, từ đó mới có thể dấn thân vào cuộc đời làm lợi ích cho chúng hữu tình.

Hòa thượng Huệ Hưng là vị cao tăng trong thời hiện tại đã làm được việc đó. Huynh đệ đã được thọ giới trong Đại giới đàn Huệ Hưng mang tôn danh của ngài, thiết nghĩ chúng ta cũng cần cố gắng làm được những việc như ngài.

Nhắc lại hành trạng của Hòa thượng, tôi còn nhớ khi ngài lỡ một lời nói làm tâm ngài cảm thấy không thanh tịnh, Hòa thượng đã phát nguyện suốt ba năm cấm khẩu tịnh tu, việc này cho chúng ta thấy quyết tâm tu của một vị cao tăng.

Nếu khẩu nghiệp chúng ta không thanh tịnh mà tuyên dương Chánh pháp thì Chánh pháp cũng trở thành tà pháp và trở thành người phá Phật. Đó là điều mà huynh đệ nên học và nên giữ gìn.

Và trải qua ba năm cấm khẩu tịnh tu, nên trí sáng lên, Hòa thượng cảm nhận được những chỗ nên đi, hay nên tránh. Nhờ vậy, trong cuộc đời hoằng pháp lợi sanh của Hòa thượng, ngài đã vượt qua được tất cả các chướng duyên, thoát được tất cả các nạn tai và làm tròn được sứ mệnh mà Giáo hội giao phó.

Thành kính cầu nguyện giác linh Hòa thượng chứng minh cho đàn hậu bối hôm nay phát tâm thọ giới trong Đại giới đàn mang tên ngài cũng được thanh tịnh như ngài, cũng được trí tuệ như ngài và là người xứng đáng kế thừa mạng mạch Phật giáo trong thời hiện đại.

Nghe giáo giới của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng tại lễ khai mạc Đại giới đàn Huệ Hưng – GNTV thực hiện

Nguồn bài viết: https://giacngo.vn/ton-trong-gioi-phap-cua-duc-phat-post53719.html

CÁC VIDEO CỦA
THẦY PHÚC THÀNH

CÁC KHÓA HỌC CỦA
THẦY PHÚC THÀNH

Scroll to Top