logo

Thiền - Khí Công Chữa Lành Bệnh Tật

Năng suất - Chất lượng - Giao thương

Bài Pháp Vô Tự

18/03/2024
Nhà mình ngày mới bình an, không thắng không thua, luôn Yêu Thương và Sẻ Chia nhé !!!

Giỏi để giúp người kém
Trí để giúp người ngu
Đức cao để cống hiến
Giàu có để cho đi
Hơn để thấy mình kém
Thất bại để đến thành công
Yêu thương để về Phật Tánh
Tu hành để dạo chơi Sanh Tử

Bài Pháp Vô Tự